عیدغدیر قسمت پنجم

اتفاقات عجیب پس از واقعه غدیر

/
ویژه برنامه عید غدیر (داستان غدیر) سال 1400 در پنج قسمت در مو…
عید غدیر قسمت چهارم

خطبه غدیر

/
ویژه برنامه عید غدیر (داستان غدیر) سال 1400 در پنج قسمت در مو…
عید غدیر قسمت سوم

پیام مهم

/
ویژه برنامه عید غدیر (داستان غدیر) سال 1400 در پنج قسمت در مو…
عید غدیر قسمت دوم

سه روز توقف

/
ویژه برنامه عید غدیر (داستان غدیر) سال 1400 در پنج قسمت در مو…
عید غدیر قسمت اول

آخرین حج پیامبر (صلی الله علیه و آله)

/
ویژه برنامه عید غدیر (داستان غدیر) سال 1400 در پنج قسمت در مو…